Polityka prywatności

Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Sklep hemperativa.com w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Zamawiając towar na stronie hemperativa.com Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

Hemperativa sp. z o.o. jako właściciel sklepu hemperativa.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.hemperativa.com

 • Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkowników, jest spółka Hemperativa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-534), ul. Mokotowska 60/31, NIP: 7010924258, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 785900, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W sprawach w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników napisz do nas na adres e-mail: info@hemperativa.com lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem tradycyjne poczty wysyłając korespondencję na adres pocztowy: Hemperativa sp. z o.o., ul. Mokotowska 60/31, 00-534 Warszawa.

 • Dane osobowe przetwarzane przez Hemperativa

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o jej lokalizacji, jej identyfikator internetowy.

W związku z korzystaniem przez z naszego sklepu internetowego przetwarzamy dane Użytkowników w formie:

a) danych kontaktowych – tj. danych, które podajecie przy rejestracji konta lub przy zakupie,

b) ciasteczek (cookies)

II. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe, są podawane przez Użytkowników w trakcie rejestracji konta lub dokonania zakupu w naszym Sklepie. Dotyczą one imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu Użytkownika a jeżeli zakup jest związany z działalnością gospodarczą dodatkowo nazwa i adresu tej działalności oraz numer NIP. Ponadto przechowujemy dane o zleceniach związanych ze składanymi zamówieniami przez Użytkowników.

2. Ciasteczka/cookies

Cookies są przetwarzane przez Hemperativę w czasie kiedy Użytkownik odwiedza naszą stronę, o czym jest informowany w formie dedykowanych komunikatów pojawiających się na dole strony. Zgodnie z zasadami „privacy by default” i „privacy by design” cookies są przetwarzane tylko w ilości niezbędnej do poprawnego funkcjonowania naszej strony. Szczegółowe informację znajdziecie w dalszej części Polityki Prywatności naszego Sklepu.

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Użytkownika i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z serwisu sklepu www.hemperativa.com

Nie przekazujemy danych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzani

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia działań sprzedażowych w sklepie internetowym hemperativa.com.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji konta w Sklepie oraz umożliwienia Użytkownikowi dokonywania w nim zamówień oraz ich wysyłki –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (Art. 6.1.b RODO);

b) zapewnienia bieżącego kontaktu z Użytkownikiem lub osobą, która reprezentuje Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu bezpośredniego w przypadkach opisanych Regulaminem (Art. 6.1.f RODO);

c) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6.1.c RODO);

d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora jak również obsługi reklamacyjnej – podstawą prawną w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi podjęcia niezbędnych czynności w tym celu (Art. 6.1.f RODO);

e) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera na podany przez Użytkownika adres email – w przypadku wyrażenia zgody (Art. 6.1.a RODO);

f) związanym z bezpieczeństwem teleinformatycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk, logów (w tym IP Was urządzenia, data połączenia) oraz monitoringu zachowania naszych odwiedzających po to aby zapewnić bezpieczeństwo Sklepu, w tym danych Użytkownika (Art. 6.1.f RODO);

g) niezbędnym do prawidłowego działania Sklepu oraz jego ulepszania – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (Art.6.1.f RODO), polegającym na podnoszeniu jakości oferowanych usług oraz zwiększaniu satysfakcji Użytkownika.

Dane otrzymujemy od Użytkownika podczas rejestracji w na stronie www.hemperativa.com.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki Użytkownik nie wycofa zgody.

Wymagamy podania przez Użytkownika następujących danych osobowych, niezbędnych do realizacji transakcji w sklepie hemperativa.com:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Adres korespondencyjny (dostawa zakupionych produktów)
 • Adres do wysyłki

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie poda tych danych osobowych, niestety nie będzie mógł dokonać zakupów w sklepie www.hemperativa.com

IV. Okres przetwarzania danych

Co do zasady dane osobowe przetwarzane są tak długo jak długo aktualny jest cel przetwarzania, zgodnie z poniższym:

a) w celu wykonania umowy, tj. składania i realizacji zamówień – do momentu usunięcia konta Użytkownika w naszym Sklepie;

b) w celu bieżącego kontaktu –do momentu usunięcia konta Użytkownika w naszym Sklepie;

c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie rachunkowości – maksymalnie przez 6 lat licząc od daty ostatniego obowiązku podatkowego;

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi jak również obsługi reklamacji –do momentu ich ustania lub przedawnienia;

e) w celu wysyłki Newslettera – do momentu wycofania zgody Użytkownika poprzez odpowiednie zaznaczenie ustawienia w swoim profilu;

f) w celach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym –3 miesiące wstecz;

V. Udostępnianie danych

W celu zapewnienia należytego funkcjonowania Sklepu oraz usług świadczonych w ramach umowy, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora, tj.:

a) dostawcom IT, świadczącym usługi na potrzeby funkcjonowania Sklepu;

b) firmom kurierskim lub/i pocztowym;

c) operatorom płatności elektronicznych;

d) kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.

VI. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach korzystania ze Sklepu ma prawo:
 2. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania;
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu/-ach na jakie była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora.
 6. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w punkcie I ust. 1 niniejszego dokumentu lub w przypadku wycofania zgody odpowiedniej zmiany w profilu Użytkownika w Sklepie.
 7. W przypadku, w którym Użytkownik umieści w Sklepie dane osobowe innej osoby (np. w celu kontaktu bieżącego), będzie on wyłącznie odpowiedzialni za to aby odbyło się to za wiedzą i zgodą tej osoby, nie naruszało przepisów obowiązującego prawa, w tym prawa do prywatności tej osoby oraz jej innych dóbr osobistych.
 8. W przypadku, w którym Użytkownik uzna, że zostało naruszone jego prawo do ochrony danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

VII. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator wprowadził, utrzymuje i na bieżąco monitoruje środki techniczne i organizacyjne, minimalizujące ryzyko związane z utratą poufności, integralności oraz dostępności przekazanych nam danych. Powyższe realizowane jest przez:

 1. wdrożenie wewnętrznych polityk i procedur w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych;
 2.  realizację szkoleń wewnętrznych, podnoszących świadomość osób, które posiadają dostęp do danych;
 3.  korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców zewnętrznych;
 4. wdrożenie odpowiednich narzędzi szyfrujących transmisję danych oraz gwarantujących bezpieczeństwo antywirusowe;
 5.  stosowanie szeregu zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem przez osoby nieupoważnione;
 6. regularne testowanie i ocenianie wykorzystanych środków technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
 7. cykliczne audyty.

W przypadku kiedy będziecie mieli Państwo podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa informacji bardzo prosimy o pilny kontakt z Administratorem Sklepu pod adresem info@hemperativa.com.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Spółka Hemperativa sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w wypadku zmiany uwarunkowań biznesowych lub w celu dostosowania do zmiany przepisów prawa.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail Hemperativa sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Mokotowska 60/31, 00-534 Warszawa.